flasa_plus

Všetko je pod kontrolou

Mitickú Plus Vám prináša spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a.s. Výroba a plnenie minerálnych vôd je naším hlavným predmetom činnosti.

Náš výrobný závod je pravidelne certifikovaný v nasledovných oblastiach:

  • ISO 9 001: 2008 Systémy manažérstva kvality
  • ISO 22 000: 2006 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín
  • BS OHSAS 18 001: 2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ISO 14 001: 2004 Systémy enviromentálneho manažérstva

Držíme sa princípov

  • Dodržiavame záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy.
  • V starostlivosti o životné prostredie uplatňujeme v prvom rade preventívne opatrenia s cieľom vyhnúť sa, redukovať a zmierniť nepriaznivé následky na životné prostredie.
  • V rozvojových programoch a programoch ochrany životného prostredia uplatňujeme princíp trvalého zlepšovania spoločnosti vo vzťahu k ochrane životného prostredia.
  • Presadzujeme používanie vstupných surovín a pomocných látok s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie.
  • Systematickým školením zamestnancov v oblasti environmentálneho manažmentu neustále rozvíjame environmentálne povedomie všetkých zamestnancov spoločnosti.
  • Informujeme verejnosť, štátnu správu a samosprávu o našich aktivitách v riešení otázok ochrany životného prostredia a dosahovaných výsledkoch.